परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः

(१) यस ऐनको नाम “प्रहरी ऐन, २०१२” भन्ने रहेकोछ ।

(२) यो ऐन नेपाल भरमुलुकमा लागू हुनेछ ।

(३) परिच्छेद १, २, ३ र ६ का कुराहरू तुरुन्त लागू हुन्छन्र अरू परिच्छेदका कुराहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाश गरे बमोजिमको नेपालको इलाकामा र
तोकिएका मितिदेखि लागू हुन सक्नेछन्।

२. परिभाषा :

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,

(क) “अधिकृत” भन्नाले सहायक निरीक्षक र सो भन्दा माथिका प्रहरी अधिकृत सम्झनुपर्छ ।

(ख) ……………

(ग) “जवान” भन्नाले अधिकृत बाहेकका प्रहरी जवान सम्झनुपर्छ ।

(घ) “अञ्चल उपरीक्षक” भन्नाले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक वा प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले सामान्य वा विशेष आदेशद्वारा अञ्चल उपरीक्षकको सबै वा केही काम गर्न तोकेको निरीक्षक समेतलाई जनाउँछ ।

(ङ) “प्रहरी” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत नियुक्त भएका वा दरिएका व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।

(च) “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले प्रहरीका अधिकृत र जवान सम्झनुपर्छ ।

(छ) “मातहत दर्जा” भन्नाले निरीक्षक भन्दा मुनिका अधिकृत र जवानलाई सम्झनुपर्छ ।

(ज) “राजपत्रांकित अधिकृत” भन्नाले निरीक्षक र सोभन्दा माथिको अधिकृत सम्झनुपर्छ ।

(झ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ ।