भवन ऐन, २०५५

भवन ऐन, २०५५

लालमोहर र प्रकाशन मिति      -२०५५।३।१८
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. भवन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४                                                                                     –    २०६४।५।१४
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                 –   २०६६।१०।७
३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                            –     २०७२।११।१३

४.  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                            –  २०७५।११।१९

२०५५ सालको ऐन नं. २
……………..
भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना ः भुकम्प, आगलागी तथा अन्य दैवी प्रकोपहरुबाट भवनहरुलाई यथासम्भव सुरक्षित राख्नको लागि भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।