३६. मूल नियमावलीको नियम ७१ मा संशोधन

३६. मूल नियमावलीको नियम ७१ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ७१ को खण्ड
(क) पछि देहायको खण्ड (क१) थपिएको छ ः–
“(क१) आÇनो समितिको दर्ता, नवीकरण, साधारण सभा तथा वार्षिक

कार्यक्रम र बजेटको विवरण सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पेश गर्ने ।”