३७. मूल नियमावलीको नियम ७३ मा संशोधन

३७. मूल नियमावलीको नियम ७३ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ७३ को
उपनियम (२) मा रहेका “पचास हजार” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “एक लाख” भन्ने
शब्दहरू राखिएका छन्