नगर विकास कोष ऐन, २०५३

नगर विकास कोष ऐन, २०५३

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५३।१०।२३
संशोधन गर्ने ऐन
१. आयकर ऐन, २०५८                                                                                                          –    २०५८।१२।१९
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानूनसंशोधन गर्ने ऐन,                                          –   २०६६।१०।७

३.  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                      –  २०७५।११।१९

२०५३ सालको ऐन नं. २६
………..
नगर विकास कोषको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना ः नेपाल ……….. मा नगरहरूको निर्माण, विकास र विस्तार एवं नगरहरूमा आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजना संचालन गर्न गराउन तथा त्यस्ता सेवा तथा आयोजना संचालन गर्ने नगर विकाससंग सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पु¥याई व्यवस्थित ढंगले नगरको विकास गर्न, गराउनको लागि नगर विकास कोषको स्थापना र कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।