छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१

छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१

लालमोहर र प्रकाशन मिति  – २०२१।५।१३

संशोधन गर्ने ऐन

१. छात्रवृत्ति सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२५        – २०२५।५।२७

२. छात्रवृत्ति सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०३३          – २०३३।६।१०

३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३     –  २०४३।७।२४

प्रमाणिकरण र प्रकाशण मिति

४. शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३ – २०६३।९।१४

५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन  गर्ने ऐन, २०६६     – २०६६।१०।०७

६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२   – २०७२।११।१३

७. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ –  २०७७।३।११

२०२१ सालको ऐन नं. ३

नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत दिइने छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत दिइने छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।