७ग. छात्रवृत्तिको परीक्षा

७ग. छात्रवृत्तिको परीक्षा

यस ऐन बमोजिमको छात्रवृत्तिको परीक्षा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोके बमोजिमको समयमा लिइनेछ ।