बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६

 

लालमोहर मिति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१६।८।२५ २०१६।९।१
संशोधन गर्ने ऐन
१. बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ २०१८।१०।२३ २०१८।१०।२४
लालमोहर र प्रकाशन मिति
२. क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ २०१९।१२।३०
३. बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ २०२४।७।६
४. राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ २०३१।४।१८
५. विशेष अदालत ऐन, २०३१ २०३१।६।२०
६. न्याय प्रशासन सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३।४।१०
७. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४
८. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६
९. बिर्ता उन्मूलन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९।५।२९
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
२०१६ सालको ऐन नं. १६

विर्ता जग्गा उन्मूलन गरी भूमिकर ठेक्नको निमित्त बनेको ऐन
प्रस्तावना- नेपाल … … … का विभिन्न वर्गका जनतामा समानताको भावना र स्थिति उत्पन्न गराई सुसम्बन्ध कायम राख्नको लागि र नेपाल तथा नेपाल … … …का जनताको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई कायम र सुदृढ पारी सुविधा गराउने पवित्र उद्देश्यले राज्य कर नतिरी जग्गा जमीन भोग गर्न सामन्त प्रथालाई अन्त गर्न वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पाँचौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।