५. मालको हाकिमले कागजपत्र मगाउन सक्ने

५. मालको हाकिमले कागजपत्र मगाउन सक्ने

(१) यो ऐनबमोजिम रैकर गरिएका बिर्ता जग्गाका सम्बन्धमा भएको काजगतपत्र हेर्न चाहेमा मालका हाकिमले बिर्तावाललाई वा बिर्ताको रेखदेख वा दामकाम गर्न राखिएको बिर्तावालको मानिसलाई त्यस्ता कागजपत्रहरू पेश गर्नु भन्ने लिखित आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिम मालको हाकिमले दिएको आदेश नटेरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई मालको हाकिमले ने.रु. ५००।– पाँचसयसम्म जरिवाना गर्न र कागज समेत लिन सक्नेछ ।