विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४

विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०३४।९।१८
संशोधन गर्ने ऐन
१. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन, २०३९          २०३९।७।३
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                २०६६।१०।७
३.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५      २०७५।११।१९ 

२०३४ सालको ऐन नं. २६
……………
विनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : बैकिङ्ग कारोवारलार्ई सुव्यवस्थित गर्नको लागि विनिमेय अधिकारपत्रको परिभाषा गर्न र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेकोछ ।