पच्छिेद –३ विनिमेय तथा दरपीठ

पच्छिेद –३ विनिमेय तथा दरपीठ

२८. हस्तान्तरणः  हस्तान्तरण भएपछि मात्र विनिमेय अधिकारपत्र लेखेको, स्वीकार गरेको वा दरपीठ गरेको कार्य पूरा भएको मानिनेछ ।
२९. हस्तान्तरणद्वारा विनिमेयः लिई आउनेले भुक्तानी पाउने विनिमेय अधिकारपत्र हस्तान्तरणद्वारा विनिमेय गर्न सकिनेछ । अधिकारपत्रमा लेखिएको वा निजले अह्राएको व्यक्तिले भुक्तानी पाउने विनिमेय अधिकारपत्र भएमा सो अधिकारपत्रको धारकबाट दरपीठ समेत भएको हुनुपर्छ ।
३० दरपीठको असरः विनिमेय अधिकारपत्र दरपीठ गरी हस्तान्तर गरेपछि हक हस्तान्तरण   हुनेछ । धारकले सो अधिकारपत्र अरू कसैलार्ई दरपीठ गरी दिने वा स्वयं भुक्तानी लिन सक्नेछ ।
३१. दरपीठ परिवर्तनः कुनै साधारण दरपीठ भएकोे विनिमेय अधिकारपत्रको धारकले साधारण दरपीठलार्ई विशेष दरपीठमा बदल्न सक्नेछ ।
३२. दरपीठ गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेः विनिमेय अधिकारपत्र दरपीठ गर्र्दा सो अधिकारपत्र पुनः दरपीठ गर्न नसकिने गरी वा दरपीठमा उल्लेख गरिएबमोजिम मात्र गर्ने गरी धारकको दरपीठ गर्ने हकमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ ।
तर लिई आउनेले भुक्तानी पाउने विनिमेय अधिकारपत्रको हकमा उक्त प्रतिबन्ध लगाउन सकिने छैन ।
३३. रीतपूर्वकको धारकबाट हक प्राप्त गर्ने धारकः रीतपूर्वकको धारकबाट विनिमेय अधिकारपत्रमा हक प्राप्त गर्ने धारकको हक रीतपूर्वकको धारक सरह नै हुनेछ ।
३४. दरपीठ वा विनिमेय गर्न सकिनेः दफा ३२ बमोजिम प्रतिबन्ध लगाइएकोमा बाहेक विनिमेय अधिकारपत्रको प्रत्येक पक्षले सो अधिकारपत्र दरपीठ वा विनिमेय गर्न सक्नेछ ।
३५. दायित्व नरहने गरी दरपीठ गर्न सक्नेः दरपीठ गर्ने व्यक्तिले विनिमेय अधिकारपत्रमा आफ्नो दायित्व नरहने कुरा स्पष्ट गरी दरपीठ गर्न सक्नेछ ।
३६. आंशिक रकमको दरपीठः आंशिक रकम मात्र पाउने गरी दरपीठ भएको विनिमेय अधिकारपत्र विनिमेय गर्न सकिने छैन ।
३७. हकवालाद्वारा विनिमेयः अह्राएकोले भुक्तानी पाउने विनिमेय अधिकारपत्रमा दरपीठ गर्ने व्यक्तिले अधिकारपत्र हस्तान्तरण नगर्दै मरेमा सो मर्नेका हकवालाले पनि दरपीठ नगरी अधिकारपत्र हस्तान्तरण मात्र गरी विनिमेय गर्न सक्नेछैन ।
३८. गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त विनिमेय अधिकारपत्रः कुनै अपराध गरी वा जालसाजी गरी वा गैरकानूनी तवरबाट विनिमेय अधिकारपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा हराएको विनिमेय अधिकारपत्र पाउने व्यक्तिले त्यस्तो विनिमेय अधिकारपत्र खिच्ने, स्वीकार गर्ने व्यक्ति वा धारकसँग सो अधिकारपत्रमा उल्लिखत रकम उपर दावी गर्न पाउने छैन ।
३९ भुक्तानी मिति नाघेको वा अनादर गरिएको विनिमेय अधिकारपत्रः स्वीकार नगरी वा भुक्तानी गर्न ईन्कार गरी अनादर गरेको विनिमेय अधिकारपत्र जानाजान लिने वा भुक्तानी मिति नाघेको विनिमेय अधिकारपत्र लिने धारकको अधिकार सो अधिकारपत्र हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिकोभन्दा बढी हुने छैन ।