९. क्षतिपूर्ति

९. क्षतिपूर्ति

(१) “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा हुने बिर्तावाललाई अनुसूचीमा लेखिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति ……….. नेपाल सरकारबाट गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पाउने भएको क्षतिपूर्तिको हिसाब गर्दा हक भोगको पक्का प्रमाण भएको कुनै बिर्तावालले लिने गरेको ठहरिएको एक सालको मालपोतको प्रतिशतको हिसाबले गरिनेछ ।
तर अगावै परेको मुद्दाको सिलसिलामा अदालतले दिएको फैसला बमोजिम भए गरेको वा हुनेमा बाहेक २०१५ सालसम्म दर्ता वा भोग भएको प्रमाण नहुनेको रु. १००।– मुनिको लिखतलाई र रजिष्ट्रेशन पास गरी वा नगरी २०१६ साल श्रावण २४ गते उप्रान्त भए गरेको जुनसुकै लिखतलाई यस दफामा उल्लिखित क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मान्यता दिने छैन ।
(३) मालपोतको हिसाब गर्दा जम्मा उठ्ती मध्ये २०१५ सालमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको वा बुझाउनु पर्ने कुनै पनि प्रकारको कर कट्टा गरी बाँकी अङ्कको अनुपातमा क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।