१०. बन्धकी बिर्ता जग्गाको क्षतिपूर्तिः

१०. बन्धकी बिर्ता जग्गाको क्षतिपूर्तिः

कुनै “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा कसैले कसैलाई भोग वा दृष्टिबन्धकी दिई लिनेले थैली वापत भोग गरी आएको रहेछ भने यस ऐन बमोजिम पाउने क्षतिपूर्ति भोग वा दृष्टिबन्धकीमा लिई भोग गर्ने व्यक्तिले पाउनेछ ।
तर क्षतिपूर्तिको रकम निजको भोग वा दृष्टिमा लिने व्यक्तिको परेको थैली भन्दा बढी हुन जाने भएमा बढी जति रकम भोग वा दृष्टि दिने व्यक्तिले अनुसूचीमा लेखिएका रीत बमोजिम पाउनेछ र घटी भएमा भोग वा दृष्टिवालाले बिर्तावाल समेत कसै उपर दावा गर्न पाउने छैन ।