१२. बिर्ताका मोहीबाट भएका मोहीको हक

१२. बिर्ताका मोहीबाट भएका मोहीको हक

(१) यस ऐन बमोजिम रैकर गरिएको कुनै “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गामा कसैको मोहियानी हक रहेछ भने “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा बिर्तावालका नाममा रैकरमा जग्गावालाको हैसियतले दर्ता हुँदा मोहियानी हक भएका व्यक्तिको नाम पनि मोहीमा दर्ता हुनेछ र यस प्रकारका मोहीलाई निजले मोहीको हैसियतमा प्राप्त गरेको मोहियानी हक तथा अधिकार पूर्ववत् उपभोग गर्नबाट बन्चित गरिने छैन ।
(२) “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा मोहीको नाउँमा दर्ता भै त्यो मोही जग्गावाल भएपछि त्यस्ता जग्गावालाबाट यो ऐन प्रारम्भ हुनभन्दा अघि वा पछि जग्गा लिई कमाउने व्यक्ति भूमि सम्बन्धी ऐनको अधिनमा रही मोही हुनेछ र मोहीको हक प्राप्त गर्नेछ ।