परिच्छेद–७ मनासिव समय सम्बन्धमा

परिच्छेद–७ मनासिव समय सम्बन्धमा

७८. मनासिब समयको निर्धारणः कुनै विनिमेय अधिकारपत्रको स्वकिृति वा भुक्तानीको निमित्त प्रस्तुत गर्ने, अनादरको सूचना दिने र अनादर भएको जनाउन लगाउने सम्बन्धमा मनासिब समयको निर्धारण गर्नुपर्दा सो अधिकारपत्रको प्रकृति र त्यस्तो प्रकारको विनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धमा  साधारणतया अपनाई आएको व्यवहारलार्ई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नुपर्नेछ । सो सयमको हिसाब गर्र्दा सार्वजनिक बिदाको दिनलार्ई गणना गरिने छैन ।
७९. अनादरको सूचनाको हकमा मनासिब समयको निर्धारणः धारक र अनादरको सूचना पाउने पक्ष भिन्दाभिन्दै स्थानमा कारोबार गर्ने वा बसोबास गर्ने भएमा सो अनादर भएको भोलिपल्ट सो अनादरको सूचना हुलाकद्वारा रजिष्टरी गरी वा अन्य माध्यमद्वारा ती व्यक्तिहरूलार्ई पठाएमा त्यस्तो सूचना मनासिब समयभित्र पठाएको मानिनेछ । दुवै पक्ष एकै स्थानमा कारोबार गर्ने वा बसोबास गर्ने भएमा सो अनादर भएको भोलिपल्ट नै सो स्थानमा पुग्ने गरी सो अनादरको सूचना पठाएमा त्यस्तो सूचना मनासिब समयभित्र पठाएको मानिनेछ ।
८०. पूर्व पक्षलार्ई उत्तरदायी बनाउन सूचना दिनुपर्ने मनासिब समयः अनादरको सूचना पाउने पक्षले पूर्वपक्षलार्ई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन चाहेमा त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेपछि आफू धारक भएको भए जति समयभित्र सूचना पठाउनुपर्ने थियो, त्यतिकै समयभित्र पठाएको सूचनालार्ई मनासिब समयभित्र पठाएको मानिनेछ ।