(दफा ९ सँग सम्बन्धित ) अनुसूची क्षतिपूर्तिको तालिका

(दफा ९ सँग सम्बन्धित ) अनुसूची क्षतिपूर्तिको तालिका

क्रमसंख्या साल १ मा खाई पाई आएको मालपोत रु. पाउने क्षतिपूर्ति
(यस ऐनको दफा ९ का
अधिनमा रही खान
पाउने अङ्कको)
१. पहिलो रु. ५०० सम्मलाई १००० प्रतिशत
२ त्यस पछिको रु ५०० सम्मलाई ५०० प्रतिशत
३. त्यस पछिको रु. २००० सम्मलाई १०० प्रतिशत
४. त्यस पछिको रु. ३००० सम्मलाई ५० प्रतिशत
५. त्यस पछिको रु. ४००० वा सो भन्दा बढीलाई २५ प्रतिशत

तर कसैले पनि रु. १२०००।– भन्दा बढी क्षतिपूर्ति पाउने छैन ।