वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३

लालामोहर र प्रकाशन मिति
२०५३।१०।१७
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
३. वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५।६।२

२०५३ सालको ऐन नं. २४
वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षण बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तु माथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।