४. प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कार्यान्वयन गर्न नहुने

४. प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कार्यान्वयन गर्न नहुने

यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले पनि सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयबाट तोकिए बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कार्यान्वयन गर्न, गराउन हुँदैन ।