४२. मूल नियमावलीको नियम १३० मा संशोधन

४२. मूल नियमावलीको नियम १३० मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम १३० मा संशोधन मूल नियमावलीको नियम १३० मा संशोधन मूल नियमावलीको नियम १३० मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम १३० को खण्ड (ङ) र (च) को सट्टा देहायका खण्ड (ङ) र (च) राखिएका छन् ः–

(ङ) जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुख ।
(च) जिल्ला विकास समितिको योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत वा निजको अनुपस्थितिमा सभापतिले तोकेको जिल्ला विकास समितिको अधिकृत स्तरको कर्मचारी ।”