६. मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन

६. मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ८ को सट्टा देहायको दफा ८ राखिएकोछ ः–
“८.“८. स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति ः (१) स्वास्थ्य सेवाका देहायका तहका तोकिएका पदहरु
देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछ ः–

 

 गरिनेछ ।