राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५

राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२५।७।९
संशोधन गर्ने ऐन                                            प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४              २०६४।५।९
१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६        २०६६।१०।७
२०२५ सालको ऐन नं २०
…………..
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : देशको आर्थिक विकासको लागि आन्तरिक साधन र पूँजीको परिचालन गर्न तथा विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्नको लागि एक राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।