परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐेन २०२५” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमाः–
(क) “संस्थान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले दफा ६ अन्तर्गत गठन गरिएको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सञ्चालक” भन्नाले यो ऐनबमोजिम नियुक्त भएको संस्थानको सञ्चालक सम्झनु पर्छ । यो शब्दले प्रशासक र सहायक प्रशासकलाई समेत जनाउँछ ।
(घ) “जीवन बीमा व्यवसाय” भन्नाले बीमा ऐन, २०४९ को दफा २ को खण्ड (च) मा उल्लिखित जीवन बीमा व्यवसाय सम्झनु पर्छ ।
(ङ) …………