४३. मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन

४३. मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन

मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन ः मूल नियमावलीको अनुसूची–१५१ को सट्टा यसैसाथ संलग्न अनुसूची–१५१ राखिएको छ ः–