२. परिभाषा

२. परिभाषा

 विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “एसोसिएशन” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास एसोसिएशन सम्झनु पर्छ ।
(ख) “एशोसिएशन सम्झौता” भन्नाले एसोसिएशनको सम्झौताका धाराहरु सम्झनु पर्छ ।