२. परिकल्पना

२. परिकल्पना

२. परिकल्पना

परमाणु उर्जाको शान्तिपूर्ण प्रयोगलाई आत्मसात गर्दै परमाणु विज्ञानको अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिफललाई राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक समुन्नतिका निमित्त प्रयोग गरिनेछ ।