५. प्रोमिसरी नोटहरु निष्काशन गर्ने अधिकार

५. प्रोमिसरी नोटहरु निष्काशन गर्ने अधिकार

अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुसूची २ बमोजिमको एसोसिएशन सम्झौताको धारा २ को दफा २(ङ) मा लेखिएबमोजिमको निब्र्जाजी र बेच बिखन गर्न नहुने अर्थपत्र वा अरु ऋणपत्र आफूले उचित ठानेको ढाँचामा सिर्जना गर्न र एसोसिएशनका नाउँमा जारी गर्न सक्नेछन् र त्यसरी सिर्जना गरिएको र जारी गरिएको अर्थपत्र वा ऋणपत्रको भुक्तानी नेपाल सरकारको सञ्चित कोषबाट गरिनेछ ।