३. मुख्य लक्ष्य

३. मुख्य लक्ष्य

३. मुख्य लक्ष्य

शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि मात्र परमाणु उर्जाको विकास, अनुसन्धान तथा आवश्यक नियन्त्रण गरी यसको समुचित उपयोग गर्ने ।