६. नेपाल राष्ट्र बैंड् डिपोजिटरी मनोनित हुने

६. नेपाल राष्ट्र बैंड् डिपोजिटरी मनोनित हुने

नेपाल राष्ट्र बैंड्ढलाई अनुसूची–३ बमोजिमको एसोसिएशन सम्झौताको धारा ६ को दफा ९ को प्रयोजनको लागि डिपोजिटरी मनोनित गरिएकोछ ।