४. उद्देश्य

४. उद्देश्य

४. उद्देश्य

४.१. राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक समन्ुनतिका निमित्त परमाणु विज्ञानको अनुसन्धान तथा विकास गरी यसको शान्तिपूर्ण प्रयोग मार्फत समष्टिगत राष्ट्र हित अभिबृद्धि गर्ने

४.२. ले प्रतिपादन गरेको मार्गदर्शन अनुरूप परमाणु ऊर्जाको नियमन, नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने ।

४.३. परमाणु विज्ञानसंग सम्वन्धित मानव संशाधन, भौतिक संरचनाको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।

४.४. परमाणु उर्जाको विकास तथा प्रयोगका लागि पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायहरू  अपनाउने र यसबाट पर्ने प्रभाव तथा लाभका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने ।