७. लेखापढीको माध्यम

७. लेखापढीको माध्यम

नेपाल सरकारको सचिव, अर्थ मन्त्रालयलाई अनुसूची–४ बमोजिमको एसोसिएशन सम्झौताको धारा ६ को दफा १० को प्रयोजनको लागि लेखापढीको माध्यम मनोनित गरिएकोछ ।