८. एसोसिएशनको स्थिति, त्यसलाई छूट र विशेषाधिकारहरु

८. एसोसिएशनको स्थिति, त्यसलाई छूट र विशेषाधिकारहरु

प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–५ बमोजिमको एसोसिएशन सम्झौताको धारा ८ मा लेखिएबमोजिम एसोसिएशनलाई स्थिति, छूट र विशेषाधिकारहरु प्राप्त हुनेछन् ।