९. अनुसूचीमा संशोधन गर्ने अधिकार

९. अनुसूचीमा संशोधन गर्ने अधिकार

एसोसिएशन सम्झौताको यो ऐनको अनुसूची बमोजिमका कुनै कुरामा कुनै संशोधन गरिएमा सोहीबमोजिम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गर्न सक्नेछ ।