१०. नियमहरु बनाउने अधिकार

१०. नियमहरु बनाउने अधिकार

 यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।