८. मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन

८. मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ९ को सट्टा देहायको दफा ९ राखिएकोछ ः–
“९. स्तरवृद्धिः (१) स्वास्थ्य सेवाका देहायका तहमा देहाय बमोजिम स्तरवृद्धि गरिनेछ ः