Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

८. मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ९ को सट्टा देहायको दफा ९ राखिएकोछ ः–
“९. स्तरवृद्धिः (१) स्वास्थ्य सेवाका देहायका तहमा देहाय बमोजिम स्तरवृद्धि गरिनेछ ः

 

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.