कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९

कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९

कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९
प्रमाणीकरण र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन
मिति
२०१९।४।१०
संशोधन गर्ने ऐन
१. कर्मचारी सञ्चयकोष (संशोधन) ऐन,२०१९ २०१९।१२।३०
२. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने
र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९।१२।३०
३. कर्मचारी सञ्चयकोष (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२३ २०२३।४।३१
४. कर्मचारी सञ्चयकोष (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०२९ २०२९।६।५
५. कर्मचारी सञ्चयकोष (चौथो संशोधन) ऐन, २०३० २०३०।५।१५
६. कर्मचारी सञ्चयकोष (पाँचौं सशोधन) ऐन, २०४२ २०४२।६।२३
७. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४
८. कर्मचारी सञ्चयकोष (छैठौं संशोधन) ऐन, २०४७ २०४७।१०।२७
९. कर्मचारी सञ्चयकोष (सातौं संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८।१२।३०
१०. कर्मचारी सञ्चयकोष (आठौं संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३।९।१७
११. आयकर ऐन, २०५८ २०५८।१२।१९
१२. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।७।१७
१३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
१४. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन,२०७२ २०७२।६।१४
१५. कर्मचारी सञ्चयकोष(नवौं संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३।६।१८
१६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९

१७. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५  २०७५।११।१९

२०१९ सालको ऐन नं. १०

कर्मचारी संचयकोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना ः नेपाल सरकार र संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू अन्य कर्मचारीहरु र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुको निमित्त सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नु वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।