परिच्छेद–३ कोषमा सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–३ कोषमा सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था

१९. सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गर्ने ः (१) मन्त्रालयले समितिको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी तोकिएको क्षेत्र तथा प्रकृतिका उद्योग, सेवा, व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने
रोजगारदातालाई दफा २० बमोजिमको अवधिभित्र कोषमा सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र रोजगारदाताले कोषमा
सूचीकृत हुन तोकिएको विवरण सहित तोकिएको ढाँचामा कोषको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको विवरण सहित निवेदन प्राप्त भएमा कोषले सम्बन्धित
रोजगारदातालाई सूचीकृत गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सूचीकरण नम्बर त्यस्तो रोजगारदातालाई
दिनेछ ।
२०. श्रमिकको सूचीकरण गराउनु पर्ने ः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको यस ऐन बमोजिम
सूचीकृत हुनुपर्ने रोजगारदाताले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिलेछ महिनाभित्र र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि
सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेको व्यक्तिलाई यस्तो
सम्बन्ध कायम भएको मितिले तीन महिनाभित्र कोषमा सूचीकरण गराई सक्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को अवधिभित्र कुनै रोजगारदाताले कोषमा कुनै श्रमिकको सूचीकरण नगरेमा
सम्बन्धित श्रमिकले कोषमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परी वा अन्य कुनै व्यहोराले यो ऐन लागू हुने कुनै
रोजगारदाता आफैले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेकोश्रमिकलाई उपदफा (१) बमोजिम
कोषमा सूचीकरण गरेको नदेखिएमा कोषले अवधि तोकी त्यस्तो रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण
गराउन सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कोषले दिएको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित रोजगारदाताको कर्तव्य
हुनेछ ।
(५) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम सूचीकरण भएको श्रमिक वा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई कोषले
दफा ४१ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा नम्बर दिनेछ ।
२१. सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको सूचीकरण
सम्बन्धी व्यवस्था ः सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने
व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
२२. सूचीकृत भएको मानिनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम रोजगारदाताले सूचीकरण नम्बर र योगदानकर्ताले
सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्राप्त गरेपछि त्यस्तो रोजगारदाता र योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएको
मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित
कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने श्रमिक तथा सरकारी सेवामा बहाल रहेको
व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको हकमा सो कोषमा रकम जम्मा भएको
मितिदेखि कोषमा सूचीकृत भएको मानिनेछ ।
२३. सूचीकरण सम्बन्धी अभिलेख ः (१) यस परिच्छेद बमोजिम कोषमा सूचीकृत हुने व्यक्तिहरुकोसूचीकरण
सम्बन्धी अभिलेख एकीकृत कम्प्यूटर प्रणालीमा आधारित हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखमा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक तथा जैविक सूचनाको
उपयोग कोषको प्रयोजनमा बाहेक अन्यत्र गरिने छैन ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान
वा न्यायिक कारबाहीमा सहयोग पु¥याउने प्रयोजनको लागि अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट माग भएमा
त्यस्तो अभिलेखमा रहेको सूचना उपलब्ध गराउन बाधा पुगेको मानिने छैन ।
२४. रोजगारीमा नरहेमा जानकारी दिनु पर्ने ः कुनै योगदानकर्ता कुनै कारणले रोजगारीमा नरहेमा सूचीकृत
रोजगारदाताले सोको जानकारी एक महिनाभित्र कोषलाई तोकिए बमोजिम गराउनु पर्नेछ ।
२५. रोजगारदाता सूचीकरण नम्बर कायम नरहनेः (१) प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको सूचीकृत
रोजगारदाताको विघटन भएमा वा लिक्वीडेशनमा गएमा वा प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेमा
त्यस्तो रोजगारदाताले दफा १९ बमोजिम प्राप्त गरेको सूचीकरण नम्बर कायम रहने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचीकरण नम्बर कायम नरहेको रोजगारदाताको दायित्व भुक्तानी
सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।