१६. पुनरावेदन

१६. पुनरावेदन

दफा १५ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र सो निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।