परिच्छेद–६ कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–६ कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

४२. कार्यकारी निर्देशक ः (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्यसम्पादन गर्न एकजना कार्यकारी
निर्देशक रहनेछ । कार्यकारी निर्देशक आफ्नो काम कारबाहीका सम्बन्धमा समितिप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।
(२) समितिले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि समितिका तीन
जना सदस्यहरू रहेको एक छनौट उपसमिति गठन गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएकोउपसमितिले अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, श्रम, वाणिज्यशास्त्र
वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सरकारी वा गैरसरकारी संघ संस्था वा
प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा
पन्ध्र वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा छनौट भएका उपलब्ध
भएसम्म बढीमा तीनजना व्यक्ति छनौट गरी नियुक्तिकोलागि समिति समक्ष पेश गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम छनौट भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट समितिले योग्यता, अनुभव, नेतृत्व
गर्न सक्ने क्षमता तथा निजले पेश गरेको कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन
गरी सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति
नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई मन्त्रालयले कार्यकारी
निर्देशकको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न वा खटाउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ र
निजलाई अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
(७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले देहायको अवस्थामा कार्यकारी
निर्देशकलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ ः–
(क) यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यहरू गर्न वा गराउन कार्यक्षमताको
अभाव भएमा,
(ख) कोषको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा,
(ग) पद अनुसारको आचरण नगरेमा, वा
(घ) कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम गर्न नसकेमा वा निजको
कार्यसम्पादनकोस्तर सन्तोषजनक नभएमा ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकलाई पदमुक्त गर्नु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने
मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(९) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए
बमोजिम हुनेछ ।
४३. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र
अधिकारको अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(ख) कोषको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी
स्वीकृतिको लागि समितिसमक्ष पेश गर्ने,
(ग) समितिबाट स्वीकृत दीर्घकालीन योजना र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने
वा गराउने,
(घ) कोषबाट भए गरेका कामको प्रगति विवरण आवधिक रूपमा समितिमा प्रस्तुत
गर्ने,
(ङ) कोषको दैनिक आर्थिक तथा प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने तथा
मातहतका कर्मचारीको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण गर्ने,
(च) कोषको चल, अचल तथा जिन्सी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, संरक्षण र मर्मत
सम्भार गर्ने वा गराउने,
(छ) समितिको निर्णय प्रमाणित गरी अभिलेख राख्ने,
(ज) समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।
(२) कार्यकारी निर्देशकले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार कोषको
कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
४४. कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता गर्नु पर्ने ः (१) समितिले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्नुपूर्व
निजसँग कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
ज्ञद्द
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा कार्यकारी निर्देशकले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य, सोको
कार्ययोजना तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनका सूचक सम्बन्धी व्यवस्था कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख गर्नु
पर्नेछ ।
४५. विशेषज्ञ वा सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने ः (१) कोषले यस ऐन बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न
आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ तथा सल्लाहकार
नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कोषले विशेषज्ञको सूची तयार गरी नियमित रूपमा
अद्यावधिक गर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त हुने विशेषज्ञ तथा सल्लाहकारको योग्यता, पारिश्रमिक,
सेवाको शर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
४६. कोषका कर्मचारी ः (१) कोषको कार्य सञ्चालनको निमित्त कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहने
छन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारीको व्यवस्था नभएसम्मको लागि कोषलाई आवश्यक पर्ने
कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) कोषका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाको शर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।