परिच्छेद –४ हिसाब किताब र त्यसको जाँच

परिच्छेद –४ हिसाब किताब र त्यसको जाँच

२१. वार्षिक हिसाबः महालेखा परीक्षकले तोकिदिएको ढाँचा र तरीका अनुसार प्रत्येक साल तमाम भएको नै महिनाभित्र अध्यक्ष, कुनै संचालक वा प्रशासक र मुख्य अधिकृतको सही परेको र महालेखा परीक्षकले प्रमाणित गरेको वासलात र वार्षिक नाफा नोक्सानको विवरण कोषले नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
२२. वार्षिक प्रतिवेदनः प्रत्येक वर्ष साल तमाम भएको नौ महिना भित्र कोषले आफ्नोे वर्षभरको कामकाज बारेको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ ।
२३. कोषको लेखा र लेखापरीक्षणः  (१) कोषको लेखा कोषको राय लिई नेपालको महालेखा परीक्षकले तोकिदिएको ढाँचामा राखिनेछ ।
(२) कोषको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(३) लेखापरीक्षण सकिए पछि देहायको कुरा खुलाइएको प्रतिवेदन एक प्रति कोषलाई र एक प्रति नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछः–
(क) कोषले तयार गरेको लाभ हानीको खातामा पार्नुपर्ने कुराहरू परेको छ, छैन र सो खाताले कोषको यथार्थ आर्थिक अवस्था व्यक्त गर्छ, गर्दैन,
(ख) हिसाब यो ऐन बमोजिम नियमित छ, छैन र सोधनी गरिएका कुरामा सन्तोषजनक उत्तर पाएको छ छैन ।
(४) लेखापरीक्षणको सिलसिलामा महालेखा परीक्षकले हेर्न चाहेको सबै लेखा सोधेको सबै जवाफ दिई सहयोग गर्नु कोषको प्रत्येक संचालक र कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।
२३क. लेखापरीक्षण समितिः (१) आर्थिक अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न कोषमा एक लेखापरीक्षण समिति रहने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको लेखापरीक्षण समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम  हुनेछ ।