वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
        २०६४।५।१९
संशोधन गर्ने ऐन
१.   लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न
   केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                    २०७२।६।१४
२.   केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                                     २०७५।११।१९
         व्यवस्थापिका–संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. १८
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।