बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६

बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६

लालमोहर र प्रकाशित मिति                   -२०५७।३।७
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                     -२०६६।१०।०७
२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                 -२०७२।११।१३
३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४                     -२०७४।६।३०

४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                                   -२०७५।११।१९

२०५७ सालको ऐन नं. १
………….
बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः  बालकलाई कल कारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गर्न तथा बालकलाई अन्य काममा लगाउँदा उनीहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सेवा र सुविधाका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको उनन्तीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।