परिच्छेद –२ बालकलाई काममा लगाउन निषेध

परिच्छेद –२ बालकलाई काममा लगाउन निषेध

३. बालकलाई काममा लगाउन नहुनेः (१) कसैले पनि चौध वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई
श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु हुँदैन ।
(२) कसैले बालकलाई अनुसूचीमा उल्लिखित जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा
लगाउनु हुँदैन ।
४. बालकलाई इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नहुनेः कसैले पनि बालकलाई ललाई, फकाई वा
झुक्याएर वा कुनै प्रलोभनमा वा डर, त्रास वा दवाबमा पारी वा अन्य कुनै तरिकाले निजको
इच्छा विरुद्ध श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु हुँदैन ।