निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति

२०७३।१०।२८
सम्वत् २०७३ सालको ऐन नं. २४

१.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५               २०७५।११।१९

निर्वाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छ बनाउनका लागि निर्वाचन कसूर र सजाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।