सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८

सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८

सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८
लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०४८।७।२८
२०४८ सालको ऐन नं. २९
अदालतको सम्बन्धमा केही कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।