३. सर्वोच्च अदालत रहने स्थान

३. सर्वोच्च अदालत रहने स्थान

सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा रहनेछ । तर नेपाल सरकारसंग  परामर्श गरी प्रधान न्यायाधीशले तोकेको स्थानमा पनि सर्वोच्च अदालतले इजलास कायम गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न वा अन्य काम कारवाई गर्न सक्नेछ ।