४. सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग

४. सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग

(१) सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा मामिलाको सुनवाई र किनारा गर्ने अधिकारको प्रयोग संवैधानिक इजलास, तोकिएबमोजिम एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट वा एक भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास वा बृहज पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजालसबाट हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सर्वोच्च अदालतलाई भएको अन्य अधिकारको प्रयोग तोकिएबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक, समिति वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारबाट हुनेछ ।