४ख. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने

४ख. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक वा प्रधान न्यायाधीशले दफा ४ मा उल्लिखित काम बाहेक अन्य कामको लागि आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यस्तो समिति वा कार्यदलको काम, कर्तवय तथा कार्यवधि तोक्न सक्नेछ ।