५क. सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहने

५क. सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहने

सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, अन्तिम आदेश तथा तोकिएका न्यायिक कारबाई सम्बन्धी लिखत तोकिए बमोजिम सधैंका लागि सुरक्षित राखिनेछ ।