९. मुख्य रजिष्ट्रार

९. मुख्य रजिष्ट्रार

(१) सर्वोच्च अदालतमा एक जना मुख्य रजिष्ट्रार रहनेछ ।
(२) मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधान न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रमा रही सर्वोच्च अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नेछ ।
(३) मुख्य रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजि हुनेछ ।
(४) मुख्य रजिष्ट्रारले आफूलाई  प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार र केही अधिकार रजिष्ट्रार वा मातहतका अधिकृत कर्मचारीहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।