अधिकार प्रत्यायोजन-२०६७

अधिकार प्रत्यायोजन-२०६७

नेपाल सरकार
नेपाल कानून आयोग

कानून बमोजिम ममा निहित देहायका अधिकार प्रचलित कानून बमोजिम रित पुर्याई प्रयोग गर्ने गरीदेहाय बमोजिम प्रत्यायोजन गरेको छु ।

सहसचिव प्रशासन महाशाखा

१. शाखा अधिकृतहरुको सात दिनभन्दा बढी अवधिको घर विदा र विरामी विदा तथा उपसचिवहरुको घर
विदा, विरामी विदा, भैपरी आउने विदा र पर्व विदा स्वीकृति गर्ने ।

२. आयोगमा प्राप्त गोप्य चिठ्ठी पत्रका सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही चलाउने ।

३. आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियमको रित पु¥याइ एवं स्वीकृत बजेटको अधिनमा रही आयोगको लागि
आवश्यक पर्ने रु. ३५०००।– (पैंतीस हजार) भन्दा माथिको मालसामान खरिद गर्ने आदेश दिने ।

४. आयोगबाट भ्रमण काजमा खटिने उपसचिवहरुको भ्रमण काज स्वीकृत गर्ने ।

५. माथि उल्लेख भए बाहेकका विषयमा सचिव समक्ष पेश गरी आदेश भए बमोजिम गर्ने ।

उपसचिव प्रशासन महाशाखा

१. शाखा अधिकृतहरुको भैपरी आउने र पर्व विदा तथा सात दिनसम्मको घर विदा र विरामी विदा तथा
राजपत्रअनंकित र श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको घरविदा तथा विरामी विदा सोही शाखाको शाखा
अधिकृतको सिफारिसमा स्वीकृत गर्ने ।

२. आयोगको विभिन्न शाखाबाट माग आए बमोजिमका मालसामानहरुको भण्डार मौजदात समेतलाई
ध्यानमा राखी निकासाको आदेश दिने ।

३. आयोगमा प्राप्त चिठ्ठी पत्रहरु सहसचिव तथा सचिव समक्ष पेश गरी निर्देशन भए बमोजिम
आवश्यक कारबाही चलाउने ।

४. सचिवको निर्देशन बमोजिम अन्य प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने ।

५. स्वीकृत बजेटको अधिन तथा आर्थिक कार्यविधि, ऐन, नियमको रित पुर्याई रु ३५०००।– (पैंतीस
हजार) सम्मका मालसामानहरु खरिद गर्न आदेश दिने ।

६. आयोगबाट खटिई काजभ्रमणमा जाने शाखा अधिकृतसम्मको भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने तथा दैनिक
तथा भ्रमणभत्ता बिल स्वीकृत गर्ने ।

७. आर्थिक प्रशासन अन्तर्गत स्वीकृत रकमको भुक्तानीको लागि खाता संचालन गर्ने, खर्चको बिल रकम
स्वीकृत गरी भुक्तानीको लागि स्वीकृत गर्ने, भुक्तानी दिनु पर्ने रकमको निकासा दिने, बिल भौचर
प्रमाणित गर्ने ।

८. आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई नियम अनुसार उपलब्ध गराउनु पर्ने इन्धन खर्चको
व्यवस्थापन गर्ने ।

९. माथि उल्लेख भए बाहेकका विषयमा सहसचिव तथा सचिव समक्ष पेश गरी आदेश भए बमोजिम
गर्ने ।

शाखा अधिृकत प्रशासन महाशाखा

१. राजपत्र अनंकित तथा श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको भैपरी आउने र पर्व विदा स्वीकृत गर्ने तथा सात
दिनसम्मको घर तथा विरामी विदा सिफारिस गरी उपसचिव समक्ष पेश गर्ने ।

२. आयोगमा प्राप्त चिठ्ठी पत्र उपसचिव, सहसचिव तथा सचिव समक्ष पेश गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार
आवश्यक कारबाही बढाउने ।

३. आयोगको कार्यबोझ अनुसार कर्मचारीहरुको बाँडफाँट गर्न उपसचिव, सहसचिव तथा सचिव समक्ष पेश
गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार व्यवस्था मिलाउने ।

४. आयोगको बैठक तथा काम कारबाहीको अभिलेख चुस्त दुरुस्त मिलाउने र आयोगको माइन्यूट जिम्मा
लिने ।

५. अन्य प्रशासनिक काम कारबाहीहरुको संचालन गर्ने ।

 

मितिः २०६७।४। १० ( मोहन प्रसाद बन्जाडे )
सचिव